ABONNEMENTSBETINGELSER


VI SKABER - TRYGHED & TILLID

Stort tilfredshed 2700+ kunder

Landsdækkende service 

24/7-365 Super kundeservice

Intelligent alarmstyring

                              • AIA Serviceaftale 1                                    • TVO Serviceaftale                                 • Mobilalarm/overvågning

                         • AIA Serviceaftale 2                                   • ABDL Serviceaftale                                • Mobilrouter / Fiberforbindelse

                         • AIA Serviceaftale 3 Fuldserviceaftale          • ENERGEN Brandslukningsanlæg             • Leje af simkort


Almindelige betingelser:

 • Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med KP om leje eller køb af KP indbruds alarmeringssystemer og dertilhørende abonnementsaftaler.
 • Disse almindelige betingelser kan til enhver tid ændres af KP med 3 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til kunden.


Fortrolighed:

 • Parterne er enige om, at nærværende aftale i sin helhed er fortrolig og ikke må fremvises til tredjepart eller ansatte i de respektive driftsselskaber, der ikke er direkte
  involveret i denne, uden begge parter er enige heri.


Tavshedspligt:

 • Kunden og KP har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad der erfares i forbindelse med udførelsen af arbejdet, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur
  skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter kontraktens udløb / ophør. Når kontrakten ophører - uanset af hvilken årsag - skal
  materiale, der tilhører kunden / KP og som er i Kunden / KP besiddelse, afleveres til Kunden / KP der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i noget materiale tilhørende
  kunden / KP.


Forudsætning:

 • Det er en forudsætning for ydelse af vagtservice, at vagten uden vanskeligheder kan komme frem overalt. Vagten er berettiget til at undlade at gennemføre vagten,
  såfremt kunden ikke har ryddet sne eller på anden måde har undladt at sikre, at adgangsvejen til kundens område er fremkommelig


Aftaler & Instruktioner:

 • Alle aftaler, herunder ændringer og tillæg til kontrakt med KP skal være skriftlige.
 • KP Udearbejder sammen med kunden, forholdsordrer for kontrolcentralen.


Personalet:

 • KP benytter sig udelukkende af personale, hvis personlige forhold er undersøgt inden ansættelse, og har opnået godkendelse til, at måtte udføre vagt af Rigspolitiet.
 • KP´s medarbejdere skal være kompetente, bekendt med gældende regler, love og bestemmelser jf. KP tjenestereglement, herunder også evt. sikkerhedsbestemmelser,
  såsom krav til beklædning, rygningsbestemmelser og veterinærbestemmelser.
 • KP skal sørge for, at disser bestemmelser efterleves af dets medarbejdere. Vagten er altid højeste myndighed på stedet, hvis ejeren, direktøren eller anden ansvarlig
  ikke er til stede. Der skal derfor altid refereres til vagten i tilfælde af indbrud, brand, hærværk, uønskede personer m.m. hvis andet ikke er aftalt.
 • Det er på intet tidspunkt tilladt for kunden, at tage direkte kontakt til medarbejdere hos KP. Al kontakt skal gå igennem kontoret hos KP. Dette er gældende både når
  medarbejderen er på arbejde, som det er gældende når medarbejderen har fri. Ved ophør af kontrakten, er dette gældende 3 måneder efter ophør.


Ansvarsbegrænsning:

 • KP er erstatningspligtig efter dansk rets. Almindelige regler med de begrænsninger, der følger af KP generelle abonnementsbetingelser, samt følgende begrænsninger:
 • KP kan ikke gøres ansvarlig for tab af elektronisk data.
 • KP er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl ved de af tredje mand herunder tele-selskaberne, leverede dele og deraf afledte problemer med signaloverførslen til kontrolcentralen
 • KP er uden ansvar for skader som følge af misbrug af dine koder, kodeord, fjernbetjeninger m.v.
 • KP er uden ansvar af enhver art i tilfælde af svigt i radiokommunikationen mellem sensorer og alarmanlæg.
 • KP påtager sig intet ansvar såfremt bygningsmæssige ændringer eller ændringer i indretning og brug af lokalerne påvirker installationens funktion eller ændrer eventuelle
  forsikringsmæssige krav til installationen.
 • KP er uden ansvar af enhver art i tilfælde af, at nettet ikke leverer signaler til kontrolcentral eller, at nettet ophører med sin tjeneste. Dækningen i og adgangen til nkan således variere fra tid til anden og forandres med tiden. Såfremt nettet lukkes eller dækningen ophører, har KP ingen pligt til at opretholde ydelsen eller levere et
  erstatningsprodukt.
 • Indirekte tab (driftstab, tidstab og avancetab)


Installationen:

 • Systemet tilsluttes via telefonledninger, GSM-modul eller lignende signaloverføringssystem til Kontrolcentralen. Omkostningerne ved etablering af det nødvendige
  telefonstik og lign. er ikke indeholdt i købesummen / oprettelses vederlaget og betales særskilt af kunden i henhold til disse teleselskabers vilkår og takster.
 • Såfremt installation af systemet forudsætter etablering af ekstra sikringsgruppe eller konfiguration af netværk og netværksdele betales omkostningerne hertil særskilt af
  kunden.
 • Såfremt systemet tilsluttes via GSM-modul er kunden ansvarlig for, at et GSM-modul må opsættes på den valgte installationsadresse. Kunden bærer desuden selv
  ansvaret for de forstyrrelser, som GSM-modulet må forvolde på installationsadressen samt de omkring Liggende bygninger og områder fx hospitaler.
 • Installation af systemet forgår kontinuerligt og inden for KP normale arbejdstid. Købesummen / oprettelsesvederlaget er fastsat under forudsætning heraf.


Ejendomsret:

 • Systemet består af de dele, herunder ledninger og samledåser m.v., der er specificeret i den indgåede kontrakt / ordrebekræftelse og efterfølgende leveret af KP
 • KP ejer alle dele indtil det fulde beløb er betalt.


Leje

 • Såfremt det ved særskilt kontrakt med KP er aftalt, at kunden har lejet systemet af KP, tilhører systemet KP. Kunden betaler et oprettelsesvederlag, hvori
  installationsomkostningerne er indeholdt. Forholdsmæssig andel af oprettelsesvederlaget er det månedlige abonnementsvederlag de først følgende 12 – 24 - 36 - 48
  måneder.
 • Kunden er ansvarlig for systemet og forpligtet til at holde dette forsikret, så længe det er i kundens varetægt, og indtil KP ladet det afmontere ved abonnementets ophør.


Købe

 • Såfremt det ved særskilt kontrakt med KP er aftalt, at kunden har købt systemet, indgår installationsomkostningerne i købesummen.
 • Såfremt systemet er installeret med et GSM-modul, omfatter købesummen ikke GSM-simkortet. GSM-simkortet er KP´s ejendom.
 • Systemet – med undtagelse af de af tredjemand, herunder teleselskaberne leverede dele – tilhører KP, indtil kunden fuldt og endeligt har erlagt den aftalte købesum.


Vedligeholdelse:

 • Alle reparationer, herunder fejlretning og udskiftning af slidte eller defekte dele samt ændringer på alarmsystemet, må alene udføres af KP eller en af KP´s autoriseret
  reparatør. Reparationer fortages inden for almindelig arbejdstid 08:00 – 16:00
 • Omkostninger ved reparationer og forgæves fejlfinding på systemer, der er forårsaget af fejl i de af 3. mand – fx teleselskaberne - leverede dele, særtjenester såsom
  telefonspærre og lign. samt fejl i elforsyningsnettet, der medfører strømsvigt, batterisvigt eller lign., betales særskilt af kunden.
 • KP er til enhver tid berettiget til at få adgang til systemet og foretage servicebesøg og ændringer i systemet, som udgangspunkt blive aftalt med kunden, medmindre der
  foreligger særlige grunde, som nødvendiggør at en adgang til alarmsystemet er påkrævet uden forudgående aftale.
 • Kunden er ansvarlig for, at forsikringsdækkede skader på systemet repareres af KP for kundens/forsikringsselskabets regning. Sådanne reparationer omfatter blandt andet
  fejl som følge af overspænding på forsyningsnettet/telefonnettet, strømsvigt, lynnedslag, brand, hærværk, storm, overlast på systemet og lign.
 • Kunden er forpligtet til straks at give KP meddelelse, såfremt systemet er i uorden.
 • Omkostninger til ændring, modifikation eller flytning af systemet betales af kunden.


Skiltning:

 • Skiltning til yderdøre m.v., som leveres af KP, er KP´s ejendom og vedligeholdes gratis af KP. På det årlig serviceeftersyn
 • Skiltningen må ikke flyttes af andre end KP, og skal ved abonnementets ophør tilbageleveres til KP.
 • Ved udskiftning af døre, porte eller vinduer sker opsætning af nye skilte for kundens regning


Rapportering:

 • Runderingskunder: Blive der sendt en rapport førstkommende hverdag.
 • Eksterne lev. Vil der blive opsat en rapport med et id nummer som kunden kan se via internettet.


Flytning og nedtagning af systemet:

 • Kunden er ikke berettiget til selv eller ved andre at flytte eller nedtage hele eller dele af systemet. Ved abonnementets og lejeophør, er alene KP berettiget til at afmontere
  systemet helt eller delvist alt efter med KP.
 • I forbrugerforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr / lukningsgebyr på kr. 1.295,- Har kontrakten løbet i 5 år regnet fra kontraktens
  underskrift, bortfalder nedtagningsgebyr / lukningsgebyr.
 • I erhvervsforhold betaler kunden ved abonnementets ophør et nedtagningsgebyr / lukningsgebyr beregnet ud fra tid og kørsel mv.
 • KP påtager sig efter aftale og mod betaling at flytte eller nedtage systemet, skilte, nøgleboks m.v.
 • I forbindelse med nedtagning eller flytning af systemet påhviler det kunden selv at afholde eventuelle udgifter til reparation af vægge eller lign.


Tilslutning til kontrolcentral:

 • Alarmanlægget bliver tilsluttet politi godkendt kontrolcentral, som står for signalbehandlingen.
 • Hvis der skal ændres på tilslutningen eller installationen på grund af krav fra tele-selskabet, offentlige myndigheder med videre, skal kunden selv betale for det.


Tidsmæssigt beregnes som følger:

 • (Fra kontrolcentralen sender vagt og til vagten melder fremme på alarmadressen) Tidsberegningen fremgår af den til enhver udrykning udfærdigede udrykningsrapport, der indeholder tidspunkt for modtagelse af alarmudkaldet, tidspunkt for ankomst på stedet, samt tidspunkt hvor udkaldet afsluttes.


Overdragelse af abonnement:

 • Kunden kan ikke uden skriftlig aftale med KP overdrages til tredjemand.
 • KP kan i forbindelse med en eventuel overdragelse til tredjemand betinge sit samtykke til overdragelse og betaling af et overdragelsesgebyr. Abonnementet træder i kraft,
  når det er accepteret af Kunden.


Modtagelse af alarmsignal og reaktion:

 • Hvis din alarm går i gang, så modtager kontrolcentralen alarm. Herefter vil kontrolcentralen omgående forsøge at kontakte dig eller de kontaktpersoner, du har udvalgt. Når kontrolcentralen får kontakt til dig eller dine kontaktpersoner, skal du/de oplyse det kodeord, som du har angivet på din forholdsordre - det er en betingelse for, at alarmen kan afmeldes.
 • Hvis kontrolcentralen ikke kan få kontakt til dig eller dine kontaktpersoner, sendes en vagt ud til virksomhed og ved overfaldstryk sendes politiet. (Vagt kan også sendes iht. aftale)
 • Når kontrolcentralen udsender en vagt, vil vagten nøje gennemgå og observere din virksomhed iht. Aftale.
 • Hvis vagten finder skader på din virksomhed, som stammer fra indbrud/indbrudsforsøg, hærværk med videre, vil han foretage de nødvendige midlertidige
  skadesbegrænsninger på din regning. Skadesbegrænsninger kan eksempelvis være at holde vagt ved din virksomhed, at afdække ødelagte vinduer/døre, at tilkalde
  håndværkere og at reparere og slå dit alarmanlæg til igen.
 • KP skal til enhver tid kunne få adgang til din virksomhed og dit alarmanlæg. Hvis KP rykker ud på en alarm fra dit anlæg, eller hvis - KP skal servicere dit alarmanlæg, kan KP i særlige og akutte tilfælde bestille en låsesmed, Hvis KP skønner, at det undtagelsesvis er rigtigt og nødvendigt i situationen. KP betaler ikke for låsesmeden.
 • På din forholdsordre skal du angive et kodeord, som du skal oplyse til kontrolcentralen, når du Skal afmelde alarmen. Du kan kun afmelde en alarm ved at ringe til
  kontrolcentralen og oplyse dit kodeord.


Forsikring:

 • KP har ansvaret for egne ansatte under udførelsen af arbejdet hos kunden.
 • KP har endvidere en erhvervsforsikring, der dækker tingskader.
 • KP hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab, avance tab eller tab ved skader, indbrud, hærværk eller lignende, som kunden kan forsikre sig mod ved tegning af en
  skadesforsikring i et dansk opererende forsikringsselskab.
 • KP hæfter ej heller for en eventuel selvrisiko, som kunden måtte have accepteret ved tegning af forsikringen.


Tågegeneratoranlæg:

 • Tågegeneratoren tilsluttes sikringssystemet og nærmeste 230V tilslutning. Systemet er tilkoblet KP indbrudsalarmeringssystem.
 • Producentens krav og instruktioner for tågegeneratorer skal til enhver tid følges, og der skal ved aktivering af tågegeneratoren hurtigst muligt etableres udluftning af lokalet.
 • Tågevæske til opfyldning på tågegeneratoren er ikke indeholdt i abonnementsvederlaget og betales særskilt af kunden.


Nøgleboks:

 • Ved installation af privat alarmanlæg i beboelse med egen indgang – modsat i beboelse i etageejendomme med fællesindgang - installeres der som udgangspunkt ikke en nøgleboks. Såfremt alarmpatruljen i forbindelse med udrykning vurderer, at det undtagelsesvis er rigtigt i situationen, kan KP i særlige og akutte tilfælde rekvirere en
  låsesmed for kundens regning. Såfremt låsen i forbindelse med indbrud/indbrudsforsøg er beskadiget, vil udbedring anses for en skadesbegrænsende foranstaltning ske
  for kundens regning.
 • Såfremt kunden fravælger at få installeret en nøgleboks på installationsadressen fx i beboelse i etageejendomme med fællesindgang, vil der såfremt alarmpatruljen i
  forbindelse med udrykning får brug for adgang til installationsadressen blive tilkaldt låsesmed for kundens regning.
 • Såfremt der er installeret en nøgleboks på installationsadressen skal kunden aflevere et sæt nøgler til deponering i den nøgleboks, som KP har monteret på
  installationsadressen, så KP til enhver tid ved udrykning og servicebesøg har adgang til installationsadressen. KP har intet ansvar for de deponerede nøgler.
 • Ved ændring af låse skal kunden rekvirere KP til deponering af nye nøgler i nøgleboksen. Kunden betaler særskilt for rekvirering af KP til deponering af nye nøgler i
  nøgleboksen.
 • Såfremt der ikke er deponeret brugbare nøgler i nøgleboksen, er KP berettiget til i forbindelse med udrykning og service-besøg at rekvirere låsesmed for kundens regning.


Betaling for udsendelse af vagt:

 • Alarmudrykningspriser afhænger af hvilke type Sikringsniveau du har.
 • Hvis en alarm ikke bliver afmeldt med rigtig kodeord indenfor 5 minutter, vil udrykning blive faktureret til kunden
 • Hvis KP flere gange i træk får fejlalarmer fra din alarm, sender KP dig et skriftligt varsel. Hvis du ikke senest 5 dage efter varslet har sørget for at standse fejlalarmerne, har KP ret til at sende dig en regning for udrykninger til din virksomhed - uanset om omkostninger til udrykning er omfattet af dit abonnement.


Aftalens varighed & opsigelse:

 • Kontrakten (Erhverv) er bindende i 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.
 • Kontrakten (Erhverv) kan dog opsiges ved grov misligholdelse, uden varsel for begge parter.
 • Opsigelsesvarslet (Erhverv) er 6 måneder for udgangen af en måned for begge parter.
 • Kontrakten (Privat) er bindende i 6 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.
 • Kontrakten (Privat kan dog opsiges ved grov misligholdelse, uden varsel for begge parter.
 • Opsigelsesvarslet (Privat) er 3 måned for udgangen af en måned for begge parter.


Tillæg for sikringsniveau alarmer:

 • Sikringsniveau 10 Vagten skal være fremme indenfor 60 minutter 0 %
 • Sikringsniveau 20 Vagten skal være fremme indenfor 35 minutter 0 %
 • Sikringsniveau 30 Vagten skal være fremme indenfor 35 minutter 0 %
 • Sikringsniveau 40 Vagten skal være fremme indenfor 30 minutter 30 %
 • Sikringsniveau 50 Vagten skal være fremme indenfor 25 minutter 50 %
 • Sikringsniveau 60 Vagten skal være fremme indenfor 20 minutter 100 %


Betalingsbetingelser & gebyr:

 • Såfremt KP´s omkostninger til personalet, materiel, transport, forsikringer, fremtidige love og andre merudgifter øges, er selskabet berettiget til at forhøje sine priser
  forholdsmæssigt. Kunden skal underrettes herom snarest muligt.
 • Ved betaling senere end angivet efter fakturadato, skal kunden betale morarenter med 2,5 % pr. Påbegyndt måned. Samt kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.
 • Faktura sent med post Danmark kr. 55,-
 • ISO Certificeret erhverv / Brændstoftillæg kr. 88,- pr. faktura 
 • ISO Certificeret priivat / Brændstoftillæg kr. 44,- pr. faktura
 • Transaktionsomkostning kr. 7,80,- pr. faktura 

 • Parkering kr. 35,- pr. time min. 1 time
 • Kørsel (kunden betaler kun for den ene vej, som er fra KP´s kontor og ud til kunden) kr. 7,- pr. km.
 • Såfremt kunden ikke betaler skyldigt beløb rettidigt, kan KP 8 dage efter en påmindelse herom, uden yderligere varsel opsige aftalen og skal omgående skriftligt meddele
  dette til kunden.
 • Abonnementet betales 1 år, månedlig eller kvartal forud.
 • Angivet dage til betaling af faktura 14 dage.


Prisregulering:

 • Abonnementsvederlaget for erhvervskunder og privatkunder prisreguleres i de første 5 år med 1,25% pr. december og derefter reguleres ikke mere.


Særlige forhold, bemærkninger & tillæg:

 • Der tages forbehold for længere udrykningstid i tidsrummet 06:00 - 09:30 & 15:30 - 18:30 på alle hverdage. Samt særlige vejr forhold.
 • Servicevagt, fastvagt & sikkerhedsvagt: Tillæg ved højtider: + 50 % d. 23,25,26 december & 100% d. 24,31 december + d. 1 januar.


Tvistigheder:

 • Såfremt der opstår uenighed mellem parterne vedrørende aftalen og dennes opfyldelse, og uenigheden ikke kan bilægges i mindelighed, skal sagen behandles efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.


Force majeure:

 • Ingen af parterne i dette aftaleforhold kan holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtigelser under denne aftale, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes krig, terrorisme eller naturkatastrofer. Hvis en af parternes manglende opfyldelse på grund af force majeure står på i 3 måneder eller mere, kan nærværende aftale opsiges af begge parter med øjeblikkelig virkning. Den af parterne, som påberåber sig generel force majeure, skal give skriftlig meddelelse herom og samtidig angive dens forventede varighed.


Serviceaftale 1 dækker:

 • 24/7-365 overvågning.
 • 230 V overvågning, hvis der i mere end 30 minutter er strømsvigt på din alarm, så kontakter Kontrolcentralen dig.
 • 24 timers overvågning via kontrolcentralen. På alle alarmer der overføres, reageres ud fra aftalte forholdsordre.
 • Rutinesignal, med denne service får Kontrolcentralen et rutinesignal en gang i døgnet. Hvis rutinesignalet udebliver, kontakter KP dig eller de kontaktpersoner du har
  udvalgt, så I sammen kan aftale nærmere.
 • Al vagtkørsel, eftersyn og vedligeholdelse udføres for kundens regning.
 • Batteri skift, kontrolcentralen giver besked om, at det er nødvendigt.
 • Hvis du skal skifte batterier i dine fjernbetjeninger/føler, skal du ringe til kontrolcentralen, inden du skifter et batteri.
 • Du skal informere KP, hvis dit alarmanlæg ikke fungerer eller er gået i stykker. Du skal regelmæssigt selv teste dit anlæg. Inden testen skal du kontakte Kontrolcentralen,
  og du skal afmelde alarmen straks efter testen.
 • Du skal selv betale for reparationer som følge af eksempelvis hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnettet med videre.
 • Du må ikke lade andre end KP reparere, servicere eller ændre på alarmanlægget i den aftalte kontraktperiode, som er indgået.
 • Telefon support alle hverdage imellem kl. 08:00 – 18:00, uden for dette tidsrum kan man blive opkrævet et gebyr - telefonsupport 70 55 54 53.


Serviceaftale 2 dækker:

 • 24/7-365 overvågning.
 • 230 V overvågning, hvis der i mere end 30 minutter er strømsvigt på din alarm, så kontakter Kontrolcentralen dig.
 • 24 timers overvågning via kontrolcentralen. På alle alarmer der overføres, reageres ud fra aftalte forholdsordre.
 • Rutinesignal, med denne service får Kontrolcentralen et rutinesignal en gang i døgnet. Hvis rutinesignalet udebliver, kontakter KP dig eller de kontaktpersoner du har
  udvalgt, så I sammen kan aftale nærmere.
 • Abonnementet omfatter montørens timer ved det årligt eftersyn samt anlægsfejl 24/7-365.
 • Evt. Materialeforbrug betales af kunden, men kunden få 10% i rabat ved varekøb hos KP.
 • Batteri skift, kontrolcentralen giver besked om, at det er nødvendigt. Som udgangspunkt udskifter Teknikeren alle batterier i følerne i forbindelse med årligt eftersyn, med
  mindre andet er aftalt med kunden.
 • Hvis du skal skifte batterier i dine fjernbetjeninger/føler, skal du ringe til kontrolcentralen, inden du skifter et batteri.
 • Du skal informere KP, hvis dit alarmanlæg ikke fungerer eller er gået i stykker. Du skal regelmæssigt selv teste dit anlæg. Inden testen skal du kontakte Kontrolcentralen,
  og du skal afmelde alarmen straks efter testen.
 • Du skal selv betale for reparationer som følge af eksempelvis hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnettet med videre,
  kunden få ikke 10% i rabat ved disse typer skade.
 • Du må ikke lade andre end KP reparere, servicere eller ændre på alarmanlægget i den aftalte kontraktperiode, som er indgået.
 • Telefon support alle hverdage imellem kl. 08:00 – 18:00, uden for dette tidsrum kan man blive opkrævet et gebyr - telefonsupport 70 55 54 53.
 • Ved anlægsfejl skal KP kontaktes på 70 55 54 53 uanset tidspunkt.


Vagtkørsel: Flg. vagtudrykning er dækket af abonnementet:

 • Udkald i forbindelse med anlægsfejl.
 • Udkald i forbindelse med vedligeholdelse, (ikke vedligeholdelsesudgifter).
 • Udkald i forbindelse med anlægsforstyrrelser.


Flg. vagtudkald er IKKE dækket af abonnementet:

 • Udkald i forbindelse med fejlalarmer (personalefejl, dyr, åbne ting, osv.)
 • Udkald i forbindelse med indbrud & Hærværk.
 • Udkald i forbindelse med forstyrrelser på A-net, telefonlinje, GPRS & IP netværk
 • Udkald som er forårsaget af personale og som ikke afmeldes med rigtigt kodeord. (Indenfor 5 minutter)
 • Udkald der skyldes misvedligeholdelse af alarmanlægget.
 • Andre udkald der dækkes af forsikringen.


Serviceaftale:

 • KP Vagt foretager eftersyn jfr. SKAFOR´s regler AIA faneblad nr. 120 § 30 pkt. 10-18. Statusrapport over anlægget Udarbejdes af vores tekniker og tilsendes kunden max
  14. dage efter udførelsen.
 • Tilkald ved anlægsfejl skal være påbegyndt inden for 8 timer, fra modtagelse. Dette gælder kun på forsikrings godkendte anlæg, det vil sige fra niveau 20 – 60
 • Service på private system lavet efter behov.


Serviceaftale 3 (fuldserviceaftale) dækker:

 • 24/7-365 overvågning.
 • Udvidet garanti på systemdele som er opsat af KP Sikring ApS i max 5 år.
 • 230 V overvågning, hvis der i mere end 30 minutter er strømsvigt på din alarm, så kontakter Kontrolcentralen dig.
 • 24 timers overvågning via kontrolcentralen. På alle alarmer der overføres, reageres ud fra aftalte forholdsordre.
 • Rutinesignal, med denne service får Kontrolcentralen et rutinesignal en gang i døgnet. Hvis rutinesignalet udebliver, kontakter KP dig eller de kontaktpersoner du har
  udvalgt, så I sammen kan aftale nærmere.
 • Abonnementet omfatter montørens timer ved det årligt eftersyn samt anlægsfejl 24/7-365.
 • Materialeforbrug er inkl. i Serviceaftalen
 • Batteri skift, kontrolcentralen giver besked om, at det er nødvendigt. Som udgangspunkt udskifter Teknikeren alle batterier i følerne i forbindelse med årligt eftersyn, med
  mindre andet er aftalt med kunden.
 • Hvis du skal skifte batterier i dine fjernbetjeninger/føler, skal du ringe til kontrolcentralen, inden du skifter et batteri.
 • Du skal informere KP, hvis dit alarmanlæg ikke fungerer eller er gået i stykker. Du skal regelmæssigt selv teste dit anlæg. Inden testen skal du kontakte Kontrolcentralen,
  og du skal afmelde alarmen straks efter testen.
 • Du skal selv betale for reparationer som følge af eksempelvis hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnettet med videre,
  kunden få ikke 10% i rabat ved disse typer skade.
 • Du må ikke lade andre end KP reparere, servicere eller ændre på alarmanlægget i den aftalte kontraktperiode, som er indgået.
 • Telefon support alle hverdage imellem kl. 08:00 – 18:00, uden for dette tidsrum kan man blive opkrævet et gebyr - telefonsupport 70 55 54 53.
 • Ved anlægsfejl skal KP kontaktes på 70 55 54 53 uanset tidspunkt.


Vagtkørsel: Flg. vagtudrykning er dækket af abonnementet:

 • Udkald i forbindelse med anlægsfejl.
 • Udkald i forbindelse med vedligeholdelse, (inkl. vedligeholdelsesudgifter).
 • Udkald i forbindelse med anlægsforstyrrelser.


Flg. vagtudkald er IKKE dækket af abonnementet:

 • Udkald i forbindelse med fejlalarmer (personalefejl, dyr, åbne ting, osv.)
 • Udkald i forbindelse med indbrud & Hærværk.
 • Udkald i forbindelse med forstyrrelser på A-net, telefonlinje, GPRS & IP Netværk
 • Udkald som er forårsaget af personale og som ikke afmeldes med rigtigt kodeord. (Indenfor 5 minutter)
 • Udkald der skyldes misvedligeholdelse af alarmanlægget.
 • Andre udkald der dækkes af forsikringen.


Serviceaftale:

 • KP Vagt foretager eftersyn jfr. SKAFOR´s regler AIA faneblad nr. 120 § 30 pkt. 10-18. Statusrapport over anlægget Udarbejdes af vores tekniker og tilsendes kunden min
  14. dage efter udførelsen.
 • Tilkald ved anlægsfejl skal være påbegyndt inden for 8 timer, fra modtagelse. Dette gælder kun på forsikrings godkendte anlæg, det vil sige fra niveau 20 – 60
 • Service på private system lavet efter behov.


Serviceaftale ITV:

 • Funktionsprøve af anvendte alarm ind- og udgang.
 • Fuld funktionsprøve af integration til øvrige systemer.
 • Funktionsprøve af fjerntransmission. fx. backup osv.
 • Funktionsprøve af styrebare kameraer inkl. anvendte pre-positioner.
 • Funktionsprøve af hjælpebelysning - herunder tjekkes natoptagelser. (rep osv. af belysning kommer i regning).
 • Funktionsprøve af detektor - dækningsområde.
 • Inspektion af synlige installationer.
 • Inspektion af kamerahuse - herunder skal tjekkes for tilsmudsning af frontglas og utæthed af kamerahus.
 • Inspektion af kvaliteten på monitors billedgengivelse.
 • Inspektion af kvaliteten på kameras billedgenerering.
 • Funktionstest af lagringsmedie - ind- og afspilning af både dag- og natoptagelser.
 • Kontrol af installationsomfang i forhold til manglende dækningsområder & lagering osv.
 • Justering af kamera, hvor dette er nødvendigt.
 • Rensning af kamera.
 • Opdatering af firmware i videoserver & DH Optager.
 • Justering af software brugerflade, hvis dette er nødvendig. I forbindelse med det årlige service.
 • Software Opdatering er ikke inkl. I Serviceaftalen hvis kunden ønsker systemet opdateret er det i regning.
 • Gratis lån af server/pc. Hvis reparation af dele er nødvendig - Max. beløb kr. 5.000,- & Max. 14 dage. (op til max 8 Kamera)
 • Telefon support alle hverdage imellem kl. 08:00 – 18:00, uden for dette tidsrum kan man blive opkrævet et gebyr - telefonsupport 70 55 54 53.
 • Ved anlægsfejl skal KP kontaktes på 70 55 54 53 uanset tidspunkt.
 • Ved tilkald ud over det årlige eftersyn, vil reparation påbegyndes indenfor 24 timer.
 • Tekniker udarbejder rapport efter det årlige eftersyn, som sendes til kunden.


Serviceaftale ABDL anlæg:

 • KP Samarbejder med ABA Teknik Service ApS på denne serviceaftale, alt kommunikation vedr. skader osv. skal sker igennem KP 70 55 54 53.
 • En gang om året foretages en gennemgang af ABDL-installationen, hvor en rapport bliver udarbejdet.


Følgende punkter bliver gennemgået på ABDL anlægget:

 • Funktionsafprøvning i henhold til DBl-forskrift nr. 231.
 • Kontrol af lade aggregat (volt-, amperemeter).
 • Kontrol af batteriernes fysiske tilstand.
 • Kontrol af alle optiske detektorer, de testes med gas/magnet. Kontrol af at detektorer er fysisk tilstede og forsvarligt fastgjort. Kontrol af at detektorer er korrekt placeret.
 • Kontrol af bygningsmæssige ændringer for detektorer. Ajourføring af logbog (protokol).


Forudsætninger:

 • Kunden skal give alle relevante oplysninger der måtte være for, at udbedre og forhindre gentagelser af skader. Kunden skal omgående underrette KP, såfremt der
  konstateres skader på anlægget eller brandvæsenet modtager blindalarmer.


Kontrakten omfatter ikke:

 • KP er ikke på grund af denne kontrakt ansvarlig på skader på anlæggene under disses drift, ligesom person- og ejendomsskader, som måtte opstå ved anlæggenes
  anvendelse er KP uvedkommende medmindre de er opstået som følge af grov forsømmelse ved service gennemgangen. (evt. lift/stillads leje faktureres separat).
 • Tilkald til- og afhjælpning af akutte fejl, reparation af defekte komponenter samt levering og montering af reservedele, erstatningskomponenter og forbrugsmaterialer, vil
  blive udført til gældende dagspriser, medmindre anden aftale fremgår.


 • Evt. rensning af detektorer vil blive udført på timeløn


Serviceaftale INERGEN® Brandslukningsanlæg:

 • Har et samarbejde med Fire Eater A/S som laver eftersyn og vedligeholdelse på INERGERN Anlæg/systemer.
 • Fire Eater er registreret af DBI (Dansk Brandteknisk Institut) til at installere og servicere brandsikringsanlæg.
 • Derudover er de godkendt til at foretage kontrol og inspektion af ion røgmeldere i henhold til lovkrav fra Strålehygiejnisk Institut.
 • Grundabonnement: En gang om året foretages et eftersyn, hvor der udfærdiges en servicerapport.


Visuel og mekanisk inspektion af:

 • Trykbeholdere for slukningsmiddel
 • Udløseventiler
 • Kabelføring og samledåser
 • El-komponenter
 • Rørsystem, dyser og trykslanger
 • Detektorer og alarmgiver
 • Kontrolpanel


Teknik kontrol af:

 • Kontrolpanelets tilstand (lamper og lydgiver)
 • Kontrolpanelets overvågningskredsløb
 • Styrefunktioner: ventilationsstop, spjældlukning, dørlukning m.m.
 • Kontrolpanelets nødbatterikapacitet
 • Udløsekredsløbets kapacitet
 • INERGEN®-flaskernes tryk
 • Detektorernes funktion
 • Udløsefunktionen (simuleret aktivering af udløseventilerne)
 • Signalgivernes funktion


Samt:

 • Actuatorernes dato for udskiftning
 • INERGEN®-flaskernes dato for trykprøvning og inspektion
 • Lokalernes tæthedsgrad i relation til beregningsgrundlaget


Forudsætninger:

 • Kunden skal give alle relevante oplysninger der måtte være, for at udbedre og forhindre gentagelser af skader.
 • Kunden skal omgående underrette KP, såfremt der konstateres skader på anlægget eller brandvæsenet modtager blindalarmer.


Kontrakten omfatter ikke:

 • KP er ikke på grund af denne kontrakt ansvarlig for skader på anlæggene under disses drift, ligesom person- og ejendomsskader, som måtte opstå ved anlæggenes
  anvendelser er KP uvedkommende. Med mindre de er opstået som følge af grov forsømmelse ved service gennemgangen. (evt. lift/stillads leje faktureres separat).
 • Tilkald til- og afhjælpning af akutte fejl, reparation af defekte komponenter samt levering og montering af reservedele, erstatningskomponenter og forbrugsmaterialer, vil
  blive udført i regning, med mindre andet fremgår af aftalen.


Leje af simkort:

 • KP Hæfter ikke for overforbrug ved fejl på alarmen, som ikke bliver rettet indenfor rimelig tid, hvis ikke det bliver rettet vil der blive fremsendt faktura på forbruget den
  efterfølgende måned.
 • Kunden må kun benytte simkortet i det udstyr det er leveret til at sidde i.
 • KP skal til en hver tid have mulighed for adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning eller vedligeholdelse m.v. (ved anlæg med serviceaftale tilknyttet) –
  Er der ikke tilknyttet serviceaftale, er det kundens eget ansvar, at vedligeholde og sørge for anlægget sender som det skal, og ikke har overforbrug.
 • Afbrydelse af Tjenesten vil som hovedregel kun ske efter forudgående mundtligt eller skriftligt varsel. Ved afbrydelse uden varsel giver KP snarest mulig meddelelse om
  afbrydelsen og grunden hertil.


Leje af Mobilrouter:

 • KP Hæfter ikke for overforbrug ved fejl på 3 Parts system, som ikke bliver rettet indenfor rimelig tid, hvis ikke det bliver rettet vil der blive fremsendt faktura på forbruget den efterfølgende måned.
 • Kunden må kun benytte router til det der er aftalt da data forbruget er beregnet til opgaven.
 • KP skal til en hver tid have mulighed for adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning eller vedligeholdelse m.v. - Er der ikke tilknyttet serviceaftale, er det
  kundens eget ansvar, at vedligeholde og sørge for anlægget sender/modtager som det skal, og ikke har overforbrug (Ved en lejeløsning er det inkl. Serviceaftale).
 • Afbrydelse af Tjenesten vil som hovedregel kun ske efter forudgående mundtligt eller skriftligt varsel. Ved afbrydelse uden varsel giver KP snarest mulig meddelelse om
  afbrydelsen og grunden hertil.
 • Kunden er forpligtet til at sørge for det lejet udstyr er forsvarligt låst inde. Hvis kunden ønsker det skal være opsat i ikke aflåst område hæfter kunden for system samt skal erstatte udstyret.


Leje af Fiberforbindelse:

 • KP Hæfter ikke for overforbrug ved fejl på 3 Parts system, som ikke bliver rettet indenfor rimelig tid, hvis ikke det bliver rettet vil der blive fremsendt faktura på forbruget den efterfølgende måned.
 • Kunden må kun benytte linje og udstyr til lovligt formål, KP kan ikke stille til ansvar, hvis kunden bruger linjen til ikke lovlige formål.
 • KP Forholder sig retten til, at lukke for linjen og afhente udstyret hvis ikke betaling forekommer iht. Betalingsbetingelser.
 • KP skal til en hver tid have mulighed for adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning eller vedligeholdelse m.v. - Er der ikke tilknyttet serviceaftale, er det kundens eget ansvar, at vedligeholde og sørge for anlægget sender/modtager som det skal, og ikke har overforbrug (Ved en lejeløsning er det inkl. Serviceaftale).
 • Afbrydelse af Tjenesten vil som hovedregel kun ske efter forudgående mundtligt eller skriftligt varsel. Ved afbrydelse uden varsel giver KP snarest mulig meddelelse om afbrydelsen og grunden hertil.
 • Kunden er forpligtet til at sørge for det lejede udstyr er forsvarligt låst inde. Hvis kunden ønsker det skal være opsat i ikke aflåst område hæfter kunden for systemet samt skal erstatte udstyret ved tyveri, hærværk eller lignende.
 • Vores leverandørs betingelser som er vedhæftet skal overholdes for at aftalen kan opretholdes.Gælder KUN udlejning af mobilsystem sammen med eller uden vagtordning:


Vedligeholdelse:

 • Kunden er altid forpligtet til at informere KP såfremt udstyret er i uorden eller der observeres tekniske uregelmæssigheder. Reparation/erstatning som følge af tyveri, overlast f.eks. Hærværk, indbrud, forsøg på indbrud i udstyret, brand, torden, lynnedslag eller overspænding på forsyningsnettet udføres for kundens regning.
 • Reparation og ændringer på udstyret må alene udføres af KP eller af KP´s autoriserede servicecenter.
 • KP er til enhver tid berettiget til at få adgang til udstyret og at foretage ændringer i dette.


Pris oversigt ved genafskaffelse:

 • Mobilalarm 180G PIR med sender kr. 4.295,-
 • Mobilalarm (modtager) til 180G PIR uden sender kr. 7.995,-
 • Mobilalarm 180G PIR uden sender kr. 2.295,-
 • Mobilalarm FOTO PIR kr. 2.845,-
 • Mobilkamera med 4G Sender kr. 4.995,-
 • Mobilesystem med router, TVO server & alarmen modtager kr. 16.995,-
 • Mobilesystem ekstra kamera 360G PTZ kr. 9.995,-
 • Mobilesystem ekstra kamera Dome kr. 3.495,-
 • Mobilrouter med/uden backup batteri kr. 6.995,-


Ejendomsret:

 • Det af KP installerede anlæg, ledninger samledåser tilhører KP hvis fakturaen ikke betales til tiden kan aftalen opsiges uden varsel og det lejede udstyr kan afhentes uden varsel, og evt. udgifter for dette vil blive pålagt kunden.


Drift garanti:

 • Garanti for, at systemet virker optimalt er kun gældende så længer der er tilknyttet en vagtordning, så vores vægter kan tilse systemet på deres rundering.
 • Garantien bortfalder hvis kunden ikke indgå/frafalder en vagtaftale, så er det kundens eget ansvar at anlægget fungerer som det skal.
 • Alle priser er uden moms.

Vers. 01-01-2022 – Rev. PSF